જો આપને Vimal Dairy Icecream ના પ્રોડક્ટ માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ તરીકે અમારી સાથે જોડાવવાની ઈચ્છા હોય તો તત્વરે નીચે જણાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો. https://t.co/B37ezADzgO

VimalDairy, VimalDairyIcecream, Distributor, IceCreamLovers, FrostyLips, Vimal, IceCream, VimalIceCream, Ahmedabad

Vimal Ice Cream,  VimalDairy, VimalDairyIcecream, Distributor, IceCreamLovers, FrostyLips, Vimal, IceCream, VimalIceCream, Ahmedabad

જો આપને Vimal Dairy Icecream ના પ્રોડક્ટ માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ તરીકે અમારી સાથે જોડાવવાની ઈચ્છા હોય તો તત્વરે નીચે જણાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.

#VimalDairy #VimalDairyIcecream #Distributor #IceCreamLovers #FrostyLips #Vimal #IceCream #VimalIceCream #Ahmedabad https://t.co/B37ezADzgO

જો આપને Vimal Dairy Icecream ના પ્રોડક્ટ માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ તરીકે અમારી સાથે જોડાવવાની ઈચ્છા હોય તો તત્વરે નીચે જણાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો. #VimalDairy #VimalDairyIcecream #Distributor #IceCreamLovers #FrostyLips #Vimal #IceCream #VimalIceCream #Ahmedabad https://t.co/B37ezADzgO

Let's Connect

sm2p0