વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો.

A Range of all kinds of Ice creams in Cups, Cones, Candies, Juices, Party Packs, Roll Cuts, Cassattas, Bulk Packs with a wide range of Flavors.

Vimal Ice Cream, A Range of all kinds of Ice creams in Cups, Cones, Candies, Juices, Party Packs, Roll Cuts, Cassattas, Bulk Packs with a wide range of Flavors.

વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે

યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો.

વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો.

Let's Connect

sm2p0