આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 75000 રૂપિયામાં ✅ 1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર ✅ 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler ગ્લોસાઈન બોર્ડ ✅ સેલ્સ પ્રોમોશન મટેરીઅલ ✅ શહેરના દરેક એરિયા માટે વેહલા તે પેહલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે ✅ સંપર્ક કરો : 8980012077 | 9023443627

Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, VimalIcecreamFranchise

Vimal Ice Cream,  Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, VimalIcecreamFranchise

આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 75000 રૂપિયામાં

✅ 1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર
✅ 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler ગ્લોસાઈન બોર્ડ
✅ સેલ્સ પ્રોમોશન મટેરીઅલ
✅ શહેરના દરેક એરિયા માટે વેહલા તે પેહલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે
✅ સંપર્ક કરો : 8980012077 | 9023443627

#Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #VimalIcecreamFranchise

આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 75000 રૂપિયામાં ✅ 1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર ✅ 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler ગ્લોસાઈન બોર્ડ ✅ સેલ્સ પ્રોમોશન મટેરીઅલ ✅ શહેરના દરેક એરિયા માટે વેહલા તે પેહલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે ✅ સંપર્ક કરો : 8980012077 | 9023443627 #Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #VimalIcecreamFranchise

Let's Connect

sm2p0