ડેરી પ્રોડક્ટ્સ અને આઈસ્ક્રીમની શોપી/ડેરી પાર્લર ફક્ત રૂ. 75,000 માં 1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler ગ્લોસાઈન બોર્ડ સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ તથા રુ.20,000 ની આઈસ્ક્રીમ/ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ફ્રી (પ્રથમ એક વર્ષ માટે ) શહેરના દરેક એરિયા માટે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે

Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, VimalIcecreamFranchise, FeelFestive, FestivalOffer

Vimal Ice Cream,  Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, VimalIcecreamFranchise, FeelFestive, FestivalOffer

ડેરી પ્રોડક્ટ્સ અને આઈસ્ક્રીમની શોપી/ડેરી પાર્લર ફક્ત રૂ. 75,000 માં
1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર
1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler
ગ્લોસાઈન બોર્ડ
સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ
તથા રુ.20,000 ની આઈસ્ક્રીમ/ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ફ્રી (પ્રથમ એક વર્ષ માટે )
શહેરના દરેક એરિયા માટે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે

#Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #VimalIcecreamFranchise #FeelFestive #FestivalOffer

ડેરી પ્રોડક્ટ્સ અને આઈસ્ક્રીમની શોપી/ડેરી પાર્લર ફક્ત રૂ. 75,000 માં 1 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ Visi Cooler ગ્લોસાઈન બોર્ડ સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ તથા રુ.20,000 ની આઈસ્ક્રીમ/ ડેરી પ્રોડક્ટ્સ ફ્રી (પ્રથમ એક વર્ષ માટે ) શહેરના દરેક એરિયા માટે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે માર્યાદિત સમય માટે #Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #VimalIcecreamFranchise #FeelFestive #FestivalOffer

Let's Connect

sm2p0