555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...?? વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી... https://t.co/Ym5lanGQWk

UtsavUphar, 3In1Offer, The299Offer, DiwaliOffer, AirTightContainers, Trueware, ArabianDelightIcecream, DiwaliSpecial, CelebrateDiwali, FestiveOffer, VimalIcecream, VimalDairy

Vimal Ice Cream,  UtsavUphar, 3In1Offer, The299Offer, DiwaliOffer, AirTightContainers, Trueware, ArabianDelightIcecream, DiwaliSpecial, CelebrateDiwali, FestiveOffer, VimalIcecream, VimalDairy

555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...??
વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી...
#UtsavUphar #3In1Offer #The299Offer #DiwaliOffer #AirTightContainers #Trueware #ArabianDelightIcecream #DiwaliSpecial #CelebrateDiwali #FestiveOffer #VimalIcecream #VimalDairy https://t.co/Ym5lanGQWk

555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...?? વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી... #UtsavUphar #3In1Offer #The299Offer #DiwaliOffer #AirTightContainers #Trueware #ArabianDelightIcecream #DiwaliSpecial #CelebrateDiwali #FestiveOffer #VimalIcecream #VimalDairy https://t.co/Ym5lanGQWk

Let's Connect

sm2p0