555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...?? વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી... Icecreamની sweetness વઘારે લાગશે... જ્યારે icecream સાથે મળશે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી...

UtsavUphar, 3In1Offer, ThreeInOneOffer, The299Offer, DiwaliOffer, AirTightContainers, Trueware, ArabianDelightIcecream, ArabianDelight, DiwaliSpecial, CelebrateDiwali, FestiveOffer, ShopNSave, VimalIcecream, VimalDairy, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, Gujarat, QualityProducts

Vimal Ice Cream,  UtsavUphar, 3In1Offer, ThreeInOneOffer, The299Offer, DiwaliOffer, AirTightContainers, Trueware, ArabianDelightIcecream, ArabianDelight, DiwaliSpecial, CelebrateDiwali, FestiveOffer, ShopNSave, VimalIcecream, VimalDairy, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad, Gujarat, QualityProducts

555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...??

વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી...

Icecreamની sweetness વઘારે લાગશે...

જ્યારે icecream સાથે મળશે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી...

#UtsavUphar #3In1Offer #ThreeInOneOffer #The299Offer #DiwaliOffer #AirTightContainers #Trueware #ArabianDelightIcecream #ArabianDelight #DiwaliSpecial #CelebrateDiwali #FestiveOffer #ShopNSave #VimalIcecream #VimalDairy #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #Gujarat #QualityProducts

555ની વસ્તુઓ ફક્ત 299માં ...?? વિમલની અરેબિયન ડીલાઈટ આઇસક્રીમ સાથે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી... Icecreamની sweetness વઘારે લાગશે... જ્યારે icecream સાથે મળશે 3 ટ્રુવેર કન્ટેનર્સનો સેટ ફ્રી... #UtsavUphar #3In1Offer #ThreeInOneOffer #The299Offer #DiwaliOffer #AirTightContainers #Trueware #ArabianDelightIcecream #ArabianDelight #DiwaliSpecial #CelebrateDiwali #FestiveOffer #ShopNSave #VimalIcecream #VimalDairy #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad #Gujarat #QualityProducts

Let's Connect

sm2p0