વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો. નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / - ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે

SpecialOffer, VimalIcecream, VimalTea, DiwaliOffer, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad

Vimal Ice Cream,  SpecialOffer, VimalIcecream, VimalTea, DiwaliOffer, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad

વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો.

નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / -
ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે

#SpecialOffer #VimalIcecream #VimalTea #DiwaliOffer #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad

વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો. નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / - ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે #SpecialOffer #VimalIcecream #VimalTea #DiwaliOffer #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0