વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો. નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / - ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે

SpecialOffer, VimalIcecream, VimalTea, DiwaliOffer, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmed

Vimal Ice Cream,  SpecialOffer, VimalIcecream, VimalTea, DiwaliOffer, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmed

વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો.

નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / -
ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે

#SpecialOffer #VimalIcecream #VimalTea #DiwaliOffer #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmed

વિમલ ઉત્સવ ઉપહાર સાથે આ દિવાળીની ઉજવણી કરો. નટી કેસર કેરેમલ આઇસક્રીમ અને વિમલ પ્રીમિયમ સીટીસી ચા ફક્ત રૂ. 275 / - ચાલો મનાવીયે તહેવારો વિમલ આઇસક્રીમ સાથે #SpecialOffer #VimalIcecream #VimalTea #DiwaliOffer #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmed

Let's Connect

sm2p0