આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 1.5 લાખ રૂપિયામાં 2 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ રેફ્રિજરેટર ગ્લોસાઈન બોર્ડ સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ ઉપરાંત ₹. 50,000/- નો આઈસ્ક્રીમ મફત*

Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad

Vimal Ice Cream,  Offer, SpecialOffers, VimalIceCream, IceCreamLovers, Vimal, IceCream, Ahmedabad

આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 1.5 લાખ રૂપિયામાં

2 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર
1 ગ્લાસ વર્ટિકલ રેફ્રિજરેટર
ગ્લોસાઈન બોર્ડ
સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ ઉપરાંત ₹. 50,000/- નો આઈસ્ક્રીમ મફત*

#Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad

આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી ફકત 1.5 લાખ રૂપિયામાં 2 ગ્લાસ ટોપ ડીપ ફ્રીઝર 1 ગ્લાસ વર્ટિકલ રેફ્રિજરેટર ગ્લોસાઈન બોર્ડ સેલ્સ પ્રમોશન મટીરીયલ્સ ઉપરાંત ₹. 50,000/- નો આઈસ્ક્રીમ મફત* #Offer #SpecialOffers #VimalIceCream #IceCreamLovers #Vimal #IceCream #Ahmedabad

Let's Connect

sm2p0