વિમલ વ્હાઇટ બટર લાવો, ઘરે બેઠા 100% શુધ્ધ ઘી બનાવો. ઘી બનાવવાની રીત: https://bit.ly/3lhd5Gr

VimalDairy, VimalButter, PureGhee, HomeMade, Vimal

Vimal Ice Cream,  VimalDairy, VimalButter, PureGhee, HomeMade, Vimal

વિમલ વ્હાઇટ બટર લાવો, ઘરે બેઠા 100% શુધ્ધ ઘી બનાવો.

ઘી બનાવવાની રીત: https://bit.ly/3lhd5Gr

#VimalDairy #VimalButter #PureGhee #HomeMade #Vimal

વિમલ વ્હાઇટ બટર લાવો, ઘરે બેઠા 100% શુધ્ધ ઘી બનાવો. ઘી બનાવવાની રીત: https://bit.ly/3lhd5Gr #VimalDairy #VimalButter #PureGhee #HomeMade #Vimal

Let's Connect

sm2p0