વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે 1) સેલ્સ મેનેજર ( 7 થી 10 વર્ષના અનુભવી ) 2) સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ ( 4 થી 6 વર્ષના અનુભવી ) 3) સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટીવ ( 2 થી 4 વર્ષના અનુભવી ) યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો.

WeAreHiring, VimalIceCream, VimalDairy, VimalFresh, VimalPremiumTea, VimalCheers, Ahmedabad, Gujarat

Vimal Ice Cream,  WeAreHiring, VimalIceCream, VimalDairy, VimalFresh, VimalPremiumTea, VimalCheers, Ahmedabad, Gujarat

વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે

1) સેલ્સ મેનેજર ( 7 થી 10 વર્ષના અનુભવી )
2) સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ ( 4 થી 6 વર્ષના અનુભવી )
3) સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટીવ ( 2 થી 4 વર્ષના અનુભવી )

યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો.

#WeAreHiring #VimalIceCream #VimalDairy #VimalFresh #VimalPremiumTea #VimalCheers #Ahmedabad #Gujarat

વિમલ ડેરી લિમિટેડ , ગુજરાતમાં નવા માર્કેટ વિસ્તરણ અને વેચાણ માટે સેલ્સ પ્રોફેશનલ જોઈએ છે 1) સેલ્સ મેનેજર ( 7 થી 10 વર્ષના અનુભવી ) 2) સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ ( 4 થી 6 વર્ષના અનુભવી ) 3) સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટીવ ( 2 થી 4 વર્ષના અનુભવી ) યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ સંપૂર્ણ CV અને ફોટોગ્રાફ સાથે 7 દિવસમાં અરજી મોકલી આપવી અથવા ઈમેઈલ કરવો. #WeAreHiring #VimalIceCream #VimalDairy #VimalFresh #VimalPremiumTea #VimalCheers #Ahmedabad #Gujarat

Let's Connect

sm2p0