ગુજરાતની નં.1 પ્રાઈવેટ ડેરી વિમલ ગોલ્ડ દૂધ (500 ml) સાથે બોર્નવીટા સેશે ફ્રી*

VimalIcecream, Offer, SpecialOffer, IceCream, IcecreamLover, Ahmedabad, Mehsana, Bonvita, milk, dairy, love, cow, yummy, farm, delicious, breakfast, healthy, foodphotography, dairyfarm, cows, healthyfood, latte, bhfyp

Vimal Ice Cream,  VimalIcecream, Offer, SpecialOffer, IceCream, IcecreamLover, Ahmedabad, Mehsana, Bonvita, milk, dairy, love, cow, yummy, farm, delicious, breakfast, healthy, foodphotography, dairyfarm, cows, healthyfood, latte, bhfyp

ગુજરાતની નં.1 પ્રાઈવેટ ડેરી

વિમલ ગોલ્ડ દૂધ (500 ml) સાથે બોર્નવીટા સેશે ફ્રી*

#VimalIcecream #Offer #SpecialOffer #IceCream #IcecreamLover #Ahmedabad #Mehsana #Bonvita #milk #dairy #love #cow #yummy #farm #delicious #breakfast #healthy #foodphotography #dairyfarm #cows #healthyfood #latte #bhfyp

ગુજરાતની નં.1 પ્રાઈવેટ ડેરી વિમલ ગોલ્ડ દૂધ (500 ml) સાથે બોર્નવીટા સેશે ફ્રી* #VimalIcecream #Offer #SpecialOffer #IceCream #IcecreamLover #Ahmedabad #Mehsana #Bonvita #milk #dairy #love #cow #yummy #farm #delicious #breakfast #healthy #foodphotography #dairyfarm #cows #healthyfood #latte #bhfyp

Let's Connect

sm2p0